Svet zavoda 2023/24

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Mladika.

Svet zavoda ima naslednje naloge:

 • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejema oziroma potrjuje finančni načrt šole in poslovno poročilo,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
 • druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Preberi več

Svet staršev 2021/22

Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje v šoli Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsaka oddelčna skupnost po enega predstavnika in namestnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Ta predstavnik skrbi za pretok informacij na relaciji Svet staršev – oddelčna skupnost in obratno.

V skladu s šolsko zakonodajo bo svet staršev:

 • predlagal in razpravljal o nadstandardnih programih,
 • razpravljal o Letnem delovnem načrtu,
 • razpravljal o poročilih ravnateljia o vzgojno-izobraževalnih problemih,
 • dal mnenje o oblikovanju malih učnih skupin,
 • dal soglasje za seznam delovnih zvezkov in drugih učnih pripomočkov za učence,
 • obravnaval pobude in pripombe staršev o vzgojno-izobraževalnem delu na šoli,
 • opravljal druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.

Preberi več

Timi, odbori in komisije 2021/22

 

Kolegij

funkcija ime in priimek

ravnatelj

Bogomir Širovnik

pomočnica ravnatelja

Viktorija Bezjak

vodje strokovnih aktivov

Dunja Stošič, Marta Skrbinšek, Silva Ilec, Lidija Verlek, Leonela Djakovič, Sonja Pišek, Irena Letonja, Denis Kouter, Marjanca Kušar

svetovalna delavka

Marjanca Kušar

knjižničarka

Urška Hlupič

organizatorica šolske prehrane

Irena Veg

 

Preberi več

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small