Šolska dokumentacija - splošna

Pooblastilo pomočnice ravnatelja

 

 

Naziv delovnega mesta: Pomočnica ravnatelja ( 50%)

 

V skladu s 50. členom ZOFVI (Ul.RS12/96) in Zakona o spremembah ZOFVI (Ul.RS 129/06) izdajam pooblastilo, s katerim pooblaščam pomočnico ravnatelja za izvajanje naslednjih nalog:  

 • pomaga pri organizaciji izobraževalnega dela šole;

 • pomaga pri oblikovanju predloga letnega delovnega načrta šole;

 • pomaga pri pripravi in izvajanju letnega programa strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja delavcev šole;

 • pomaga pri načrtovanju in izvedbi sodelovanja šole s starši;

 • spremlja zakone in predpise ter sodeluje pri urejanju kadrovskih zadev;

 • pomaga ravnatelju predlagati delavce za napredovanje v nazive in plačne razrede;

 • ravnatelju daje predloge za ocenjevanje delovne uspešnosti;

 • sestavi urnik pouka, izbirnih vsebin, v oddelku podaljšanega bivanja, jutranjega varstva, dodatnega in dopolnilnega pouka, urnik popoldanske izdaje telovadnice, urnik pouka otrok, ki niso v šoli v naravi, itd.

 • organizira dežurstvo na hodniku, v jedilnici, v varstvu, na dvorišču;

 • organizira nadomeščanje odsotnih strokovnih delavcev in vodi evidenco;

 • skrbi za JN malih vrednosti;

 • skrbi za JN velike vrednosti in evidenco ter letno objavo na ministrstvo za finance;

 • skrbi za urejenost šolske dokumentacije;

 • skrbi za realizacijo pouka in dni dejavnosti;

 • dodeli matične učilnice učiteljem;

 • organizira izvedbo izbirnih vsebin, interesnih dejavnosti, fakultativnega pouka …

 • shranjuje dokumentacijo…

 • sodeluje pri organizaciji prireditev, razstav, tekmovanj;

 • pripravlja statistična in druga poročila;

 • sodeluje s skupnostjo učencev;

 • sodeluje v strokovnem timu in organih upravljanja zavoda;

 • organizira redne šolske prevoze;

 • organizira in naroča avtobusne in ostale prevoze;

 • po potrebi izvaja pouk v razredu;

 • razporeja delovni čas tehničnega osebja in izvaja nadzor v skladu z zakonodajo;

 • nadzoruje upoštevanje določil, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih, Šolske zakonodaje ter podzakonskih aktov in aktov šole.

 

OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU IN POOBLASTILU RAVNATELJA V SKLADU S PREDPISI.

Vzgojni načrt

 

I. UVOD

Z vzgojnim načrtom zagotavljamo nenehen proces izboljševanja kakovosti bivanja in počutja v šoli in tako sledimo vrednotam ter viziji šole. Z njim skrbimo za kvaliteto odnosov, ki so pogoj za učinkovito pridobivanje različnih znanj, spretnosti in veščin učencev ter za njihov zdrav osebnostni razvoj.

Vzgojni načrt je nastal na osnovi analize stanja vzgojnega dela na šoli. Uresničevali ga bomo v skladu s pravili stroke, sprejetimi zakoni, na podlagi izdanih predpisov in aktov šole ter učnimi načrti.

Izhodišče vzgojnega delovanja predstavlja 2. člen Zakona o osnovni šoli, v katerem so podrobno predstavljeni cilji osnovnošolskega izobraževanja.

Oblikovan je na sprejetih dogovorih med zaposlenimi, učenci in starši, ki so tudi odgovorni za njegovo uresničevanje.

Vzgojni načrt se lahko spreminja in dopolnjuje. Letne evalvacije vzgojnega dela so osnova njegovega dograjevanja in spreminjanja.

 

II. ANALIZA STANJA IN PODATKI ZA OBLIKOVANJE VZGOJNEGA NAČRTA

Analiza stanja je nastala na osnovi anket in opažanj staršev, učencev in zaposlenih.

Pomembne ugotovitve vseh udeleženih:

 • Večina staršev, učencev in učiteljev ugotavlja, da odgovorne osebe na šoli na reševanje vzgojnih problemov reagirajo dovolj hitro in uspešno.

 

Močna področja:

 • spodbudno delovno okolje, sodelovanje šole s starši, sprotno zaznavanje in reševanje problemov

 

Šibka področja:

 • premalo medsebojnega spoštovanja, nedoslednost upoštevanja Hišnega reda.

 

III. URESNIČEVANJE VIZIJE IN VREDNOT ŠOLE

Vizija: Skupaj s starši skrbimo za osebnostno rast učencev v spodbudnem okolju

OSEBNOSTNA RAST pomeni, da:

 • postanemo bolj zreli in odgovorni,
 • se izboljšujemo in rastemo,
 • postajamo samozavestni in razvijamo moralne vrednote,
 • skrbimo za čustva,
 • se trudimo pri usvajanju znanja,
 • smo vedoželjni,
 • sprejemamo drugačne.

 

SPODBUDNO OKOLJE za nas pomeni, da:

 • nas delavci šole vzpodbujajo pri našem delu, da lahko sledimo svojim življenjskim ciljem,
 • si med seboj pomagamo,
 • smo prijazni drug z drugim,
 • je varno in zdravo,
 • so učilnice, šola in njena okolica lepo urejeni,
 • uživamo zdravo hrano,
 • nas starši vzpodbujajo in vzajemno sodelujejo z delavci šole.

 

Vrednote pomagajo posamezniku uravnavati njegove odnose s samim seboj, z drugimi in z družbo. Načini uresničevanja vrednot izražajo osebno zavzetost delavcev šole, učencev in staršev.

So podlaga ustvarjanja kulture v šoli, podlaga različnim dejavnostim, pravilom in načinom reševanja težav in sporov. Procese dela z vrednotami prilagajamo starosti učencev. Vrednote je potrebno doživljati v konkretnih situacijah vsakdanjega življenja. Izredno pomembna je pozitivna socialna klima in zaupanje med učenci in učitelji.

Šola vzgaja za vrednote z vsakodnevnimi praksami, z različnimi dejavnostmi, ki spodbujajo prevzemanje odgovornosti za svoje življenje, v okviru projektov, ur oddelčnih skupnosti, dni dejavnosti in ob drugih priložnostih.

Na šoli smo ugotavljali vrednote pri učencih, starših in delavcih šole. Najpomembnejše skupne vrednote, ki smo jih sprejeli so:

medsebojno spoštovanje, sodelovanje, pravičnost.

 

IV. VZGOJNE DEJAVNOSTI

Šola načrtuje in izvaja vzgojne dejavnosti na ravni šole, na ravni posameznih razredov ali oddelkov in ko je potrebno, tudi na ravni posameznih učencev.

1. Pogovor

Osnova vzgojnega delovanja je pogovor:

 • z učencem in učiteljem ali strokovnim delavcem,
 • z učencem, starši in učiteljem ali strokovnim delavcem,
 • s skupino učencev in celotno oddelčno skupnostjo.

 
V pogovor se lahko vključuje šolska svetovalna služba in vodstvo šole – odvisno od tematike pogovora.

2. Svetovanje in usmerjanje

Svetovanje in usmerjanje je namenjeno učencem, posredno pa tudi njihovim staršem, pri reševanju njihovih problemov, ki so povezani:

 • z razvojem učenca,
 • s šolskim delom,
 • z odnosi med vrstniki in odraslimi,
 • z razvijanjem samopodobe in prevzemanjem odgovornosti.

 

Usmerjanje in svetovanje lahko poteka:

 • v času šolskih obveznosti po dogovoru ali
 • pred in po pouku, v času pogovornih in prostih ur oziroma po dogovoru s starši.

 

Cilji svetovanja in usmerjanja učencev so:

 • oblikovanje lastnih ciljev in načinov uresničevanja,
 • učinkovitejša organizacija šolskega in domačega dela,
 • spremljanje dela in napredka,
 • razmišljanja in vrednotenja svojega vedenja in ravnanja do drugih,
 • prevzemanje odgovornost za svoje ravnanje,
 • sprejemanje drugačnosti posameznika,
 • nenasilno, konstruktivno reševanje problemov ...

 

V primerih, ko strokovni delavec presodi, da otrok potrebuje dalj časa trajajoče spremljanje, usmerjanje in svetovanje v okviru šole, se v soglasju s starši v svetovalni službi odpreosebna mapa za učenca, ki potrebuje pomoč in svetovanje.

V primeru, da se pri učencu pojavljajo težave in oblike vedenja, ki jih obravnava v šoli ne more omiliti, izboljšati ali odpraviti, bomo staršem predlagali obravnavo v zunanjih ustanovah.

3. Proaktivne in preventivne dejavnosti – razvijanje lastnih odgovornosti

Šola razvija varno in spodbudno okolje z izvajanjem proaktivnih in preventivnih dejavnosti. Prav tako s svojim delovanjem skrbi za razvijanje čuta za osebno odgovornost učencev oziroma odgovornost za lastno življenje.

Šolsko delo in življenje v šoli je organizirano tako, da:

 • se učenci v šoli počutijo varno,
 • da so učenci pri šolskem delu zavzeti in ustvarjalni in
 • da prevzemajo odgovornosti za svoje vedenje in sprejemajo omejitve, ki jih postavlja življenje v skupnosti.

 

Posebno pozornost namenjamo:

 • oblikovanju dobrih medosebnih odnosov,
 • solidarnosti in skrbi za vrstnike,
 • spoštovanju in upoštevanju različnosti,
 • reševanju problemov v oddelčnih skupnostih,
 • razvijanju moralnih vrednot,
 • sprejemanju odgovornosti za svoje vedenje in
 • vrednotenju lastnega vedenja in vedenja vrstnikov.

 

Razrednik skrbno spremlja razred in dogajanja med učenci in se odziva na probleme oddelčneskupnosti ali posameznikov v razredu. Pri tem upošteva razvojno stopnjo učencev, posebnosti posameznih učencev in okoliščine dogajanja. Pri reševanju težjih problemov vključimo svetovalno službo in po potrebi vodstvo šole.

Tematsko usmerjene vzgojne dejavnosti šola izvaja:

 • v okviru ur rednega pouka,
 • v okviru ur oddelčnih skupnosti,
 • kot dneve dejavnosti,
 • projektno delo.

 

Vsako šolsko leto načrtujemo prednostne preventivne dejavnosti za učence, v katere vključujemo tudi zunanje sodelavce: vzgoja za zdravje in zobna preventiva preko Zdravstvenega doma Ptuj, preventivne dejavnosti na področju odraščanja, preventivne dejavnosti povezane preko policije, Centra za socialno delo Ptuj, Centra interesnih dejavnosti Ptuj ...

Preventivne dejavnosti za starše izvajamo preko predavanj ali delavnic za starše z delavci šole in zunanjimi sodelavci.

 

V. VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPANJE

1. Pohvale, priznanja, nagrade

Pomemben element vzgojnega delovanja šole so pohvale učencem. Za uspešno in prizadevno delo v šoli učenci ali skupine učencev prejmejo pohvale (ustne ali pisne), priznanja in nagrade. Vrste in način podeljevanja opredeljujejo Pravila šolskega reda.

O uspehih učencev sproti poročamo na šolskem radiu, spletni strani šole in v medijih.

2. Restitucija

Restitucija je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoča učencu, ki je s svojim ravnanjem povzročil materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli, da to popravi. Učenec se v postopku restitucije sooči s posledicami svojega ravnanja, sprejme odgovornost za takšno ravnanje in poišče načine, s katerimi svojo napako popravi oziroma se z oškodovancem dogovori za načine poravnave. V nasprotju s kaznovanjem poudarja pozitivno reševanje problemov.

Temeljna načela restitucije:

 • Poravnava je smiselno povezana s povzročeno psihološko, socialno ali materialno škodo.
 • Zahteva odločitev in napor ter razmišljanjetistega, ki je škodo povzročil.
 • Oškodovanec obliko poravnave sprejme kot primerno nadomestilo povzročene škode.
 • Spodbuja pozitivno vedenje, ne obrambnih vedenj kot kritika in kazen ter poudarja vrednote.
 • Učenec ustvarjalno rešuje problem.

 

Povzročitelj škode se mora potruditi, da poišče rešitev, ki jo oškodovanec sprejme kot primerno nadomestilo povzročene škode.

Restitucijo lahko predlagajo učenci, starši ali strokovni delavci.

Strokovni delavci spodbujajo, usmerjajo in spremljajo proces restitucije v sodelovanju s starši. O načinu spremljave učinkovitosti restitucije se dogovorijo vsi udeleženi v skladu z načelom individualizacije. Razrednik glede na okoliščine seznani o izrečenem vzgojnem ukrepu oddelčno skupnost.

3. Mediacija

Mediacija predstavlja način mirnega, konstruktivnega in odgovornega načina reševanja konfliktov in sporov med učenci, učitelji, starši in drugimi delavci šole. Gre za proces, v katerem sta udeležena vsaj dva učenca, med katerima je prišlo do nesoglasja, konflikta ali spora. Obe strani morata biti pripravljeni nastalo situacijo rešiti na miren in strpen način. Pri tem jima pomaga tretja, nevtralna oseba (lahko tudi dve), ki z različnimi znanji, veščinami in tehnikami učencema v konfliktu pomaga pri razlagi različnih pogledov, izražanju želja in potreb, da bi poiskala najboljše možne rešitve. Proces mediacije je zaupne narave.

Mediacijo lahko predlagajo učenci, starši ali strokovni delavci.

4. Administrativni vzgojni opomini

Šola vzgojne opomine izreka v skladu s 60.f členom Zakona o osnovni šoli.

 

VI. OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

V LDN šole so določene oblike, koledar in urniki komuniciranja s starši.

Individualne oblike dela s starši so:

 • govorilne ure: razgovori z razrednikom ali drugim učiteljem,
 • razgovori s svetovalno delavko,
 • razgovori z ravnateljem,
 • obisk razrednika ali svetovalnega delavca na domu,
 • prisostvovanje staršev pri učnih urah.

 

Skupinske oblike dela s starši so:

 • roditeljski sestanki (informativni in izobraževalni),
 • okrogle mize,
 • delavnice,
 • družabna srečanja.

 

V primeru nujnega obveščanja staršev so zadolženi:

 • razredniki in vsi ostali strokovni delavci,
 • v izjemnih primerih tajnica in ostali delavci šole.

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje na šoli Svet staršev. Sestavljajo ga po en predstavnik staršev iz oddelčne skupnosti, ki je izvoljen na roditeljskem sestanku.

Sodelovanje s straši je dokumentirano v zapisnikih oddelčnih roditeljskih sestankov in poročil razrednikov, na razstavah, na oglasnih deskah v učilnicah in hodnikih ter spletni strani šole.

Zadovoljstvo staršev je eden od naših temeljnih ciljev, zato ga spremljamo in merimo. Za merjenje njihovega zadovoljstva uporabljamo: ankete, pogovore in zapise pohval in pritožb, ki jih hranimo v pisarni svetovalne delavke.

 

VII. PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli:

 • dolžnosti in odgovornosti učencev,
 • načine zagotavljanja varnosti,
 • pravila obnašanja in ravnanja,
 • določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil,
 • organiziranost učencev,
 • opravičevanje odsotnosti ter
 • sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.

 

VIII. URESNIČEVANJE IN SPREMLJANJE

Evalvacije

Predloge za izboljševanje vzgojnega dela na šoli zbiramo na osnovi sprotnega spremljanja dela v oddelčnih skupnostih in pri ostalih udeležencih vzgojno-izobraževalnega procesa. Sistematični pristop k vodenju izboljšav vključuje:

 • pisna in ustna poročila,
 • pogovore in analize na konferencah učiteljskega zbora,
 • neformalne in formalne pogovore med delavci šole,
 • sestanke strokovnih aktivov,
 • sestanke skupnosti učencev,
 • sestanke staršev učencev posamezne oddelčne skupnosti,
 • sestanke Sveta staršev,
 • sestanke Sveta zavoda,
 • ankete udeležencev učno vzgojnega procesa,
 • pohvale in pripombe v skrinjicah »Zaupne besede« in »Pohvale, pripombe in pritožbe«,
 • elektronsko pošto.

 

Svet zavoda OŠ Mladika je na svoji seji, dne 28. maja 2009 sprejel in potrdil Vzgojni načrt OŠ Mladike.
Svet zavoda OŠ Mladika je na svoji seji, dne 17. februarja 2014 sprejel in potrdil spremembe Vzgojnega načrta OŠ Mladike in ga poimenoval Vzgojni načrt verzija: 0.2

Predsednica Sveta zavoda: Karmen Plavec

Ravnatelj: Bogomir Širovnik

Poslovnik OŠ Mladika

Poslovnik je krovni dokument sistema vodenja kakovosti glede na zahteve modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja. Pripravil ga je tim za kakovost in je bil sprejet na konferenci učiteljskega zbora. Je dokument, s katerim šola usmerja in dokazuje sistem vodenja kakovosti delavcem šole, staršem, ustanovitelju, Ministrstvu za šolstvo in šport in okolju, v katerem šola deluje. Je prikaz našega sistema vodenja kakovosti, ki je integriran v osnovni vzgojno-izobraževalni proces in druge podporne procese. Kratko in jedrnato opisuje delovanje sistema, posamezne procese in elemente, od načrtovanja, izvajanja, nadzora in nenehnega izboljševanja.

Letni delovni načrt 2023/24

Uvod

 

Tudi letošnje šolsko leto začenjamo z zanosom, s pričakovanji, polni upanja in načrtov. Začetek je priložnost, da se pogumno odpravimo po poti, ki nas bo pripeljala do zastavljenega cilja. Potrebno se je zavedati, da je šola tista organizacija, v kateri vsem odpiramo vrata s pozitivnim in prijaznim odno-som.

Veliko pozornosti bomo morali nameniti problematiki, ki se je v šolah pojavila kot posledica življenja v »koronskih« časih. Še zmeraj ugotavljamo, da smo družba kot celota močno padli v »socialni kondici-ji«.
Veliko pozornost bomo namenili vzgojnemu delovanju na področju zasvojenosti (vejp, fuge, sped, e-mediji …) ter medvrstniškega nasilja.

Osnovna šola Mladika v šolsko leto 2023/24 vstopa s 388 učenci v 18 oddelkih. Z učenci dela 41 stro-kovnih delavcev in 12 administrativno-tehničnih delavcev.

Učencem želimo zagotoviti najboljše pogoje za učenje in bivanje na šoli. Ocenjujemo, da imamo do-bre pogoje za uresničevanje večine standardov, ki jih osnovnošolski izobraževalni program zahteva. Spremljali bomo napredek vsakega posameznika in si prizadevali, da ima vsak posameznik pozitiven odnos do učenja in lastnega znanja. Želimo si spodbudno in varno učno okolje, ki ga bomo dosegali s pogovorom med učenci, strokovnimi delavci šole in s starši. Želimo, da bodo naši učenci pridobljeno znanje znali uporabljati, da bodo pri svojem delu samostojni, odgovorni, samozavestni, predvsem pa težimo k temu, da bi bili vljudni in spoštovali drug drugega. V ta namen poteka na šoli veliko različnih dejavnosti: individualizacija in diferenciacija pouka, različne aktivne oblike in metode dela v razredu – raziskovalno in sodelovalno učenje, predvsem pa formativno spremljanje. Tudi v prihodnje bomo skrbeli za nenehno izboljševanje šole, za ustvarjalno okolje, predvsem pa se bomo trudili za prijazno šolo z dobrimi medosebnimi odnosi.

Zavedamo se, da je vloga staršev v učnem procesu zelo pomembna in lahko le skupaj z njimi ponudi-mo otrokom najboljše. Dom in šola v sožitju lahko ustvarjata dobre pogoje za uspešen in pozitiven razvoj otroka. Izpostaviti velja skladnost vzgojnih vplivov, kar pomeni, da imata družina in šola iste skupne vrednote in cilje. Prijetno in spodbudno družinsko okolje je pomembno za otrokov razvoj in bistveno prispeva k uspehu otroka v šoli in za njegov celostni razvoj.

Krovni dokument sistema vodenja kakovosti je Poslovnik OŠ Mladika, s katerim šola usmerja in doka-zuje kakovost delavcem, staršem, ustanovitelju, resornemu ministrstvu in okolju, v katerem šola delu-je. Pristop h kakovosti zagotavljamo z notranjo presojo delavcev šole. Vključeni smo v Slovensko mre-žo zdravih šol, projekt Eko-šol, maja 2023 smo pridobili oz. potrdili naziv kulturna šola. V okviru ob-veznega in razširjenega programa (v nadaljevanju RaP) želimo vsakemu učencu ponuditi 5 ur gibanja na teden. V RaP bomo v uvedbi poskusa »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkuša-nje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli« izvajali sklop Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje (v nadaljevanju GZDP). Šola se ponaša tudi s certifikatom »Podari življenje« - "Ohranimo zdravo srce, rešimo človeško življenje" - več kot polovica zaposlenih je opravila tečaj te-meljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). S certifi-katom eTwinning dokazujemo, da se aktivno vključujemo v vseživljenjsko učenje v Evropskem šol-skem omrežju. Nadaljujemo tudi z izmenjavo z OŠ iz Srbije (tudi v tem šolskem letu zaradi prepreče-vanja širjena sars-cov-2 le na daljavo). Načrtovano sodelovanje z OŠ Cestica (Hrvaška) in eno izmed bližnjih avstrijskih šol bomo zaradi preprečevanja širjena SARS-CoV-2 ponovno prestavili na naslednje šolsko leto.

V skladu z vizijo in Razvojnim načrtom šole šola načrtuje za vsako šolsko leto svoje delo z Letnim de-lovnim načrtom Osnovne šole Mladika (LDN), ki zagotavlja sistematično uresničevanje programa živ-ljenja in dela na šoli. LDN smo sprejeli na konferenci učiteljskega zbora in z njim seznanili Svet staršev. Potrdil ga je Svet zavoda Osnovne šole Mladika.

 

Oglejte si celotni Letni delovni načrt:

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small