Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja in izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. VEČ O NADARJENIH

Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela (11. člen Zakona o OŠ).

Delo z nadarjenimi učenci poteka v skladu s konceptom dela, ki je bil sprejet na Nacionalnem kurikularnem svetu (1999) z naslovom Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.

Odkrivanje nadarjenosti:

  • evidentiranje: ob koncu 3. razreda ali višjega razreda,
  • seznanitev, mnenje in soglasje staršev,
  • prepoznavanje (identifikacija): ocenjevalne lestvice učiteljev, dva testa: Ravenove progresivne matrice in Torrencov test ustvarjalnega mišljenja.

Za prepoznane nadarjene učence na razrednem učiteljskem zboru, šola v soglasju in v sodelovanju s starši in učencem, pripravi Individualiziran program za nadarjenega učenca. 

 

NADARJENI UČENCI od 5. do 9. razreda za šolsko leto 2020/21

V tem šolskem letu načrtujemo aktivnosti za prepoznane nadarjene učence in tudi druge vedoželjne učence, ki jih določeno področje zanima:

  • izvedba delavnic na šoli ali sobotna šola po ponudbi (vsaka delavnica 2 šolski uri): poskusi iz kemije – učiteljica Jelica Ilić; ustvarjalna delavnica - učiteljica Sabina Rižnar, plesna delavnica – učiteljica Loenela Djaković; delavnica To sem jaz – svetovalna delavka Marjanca Kušar in še druge delavnice v izvedbi strokovnih delavcev šole,
  • ponudba popoldanskih delavnic na Gimnaziji Ormož – v spremstvu staršev. Učenci se na delavnice prijavijo s pomočjo spletnega obrazca.
  • strokovna ekskurzija - če bo izvedljiva glede na razmere,
  • spodbujamo učence za raziskovalno dejavnost (seminarske naloge; raziskovalne naloge preko ZRS Bistra Ptuj – predvsem 8. in 9. razred),
  • delavnice o sebi in drugih – za 5. razred – osebnostni razvoj – 1x tedensko,
  • po dogovoru in ponudbi še kakšna druga aktivnost.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small

FRENK index.php konec