Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja in izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. VEČ O NADARJENIH

Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela (11. člen Zakona o OŠ).

Delo z nadarjenimi učenci poteka v skladu s konceptom dela, ki je bil sprejet na Nacionalnem kurikularnem svetu (1999) z naslovom Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.

Odkrivanje nadarjenosti:

  • evidentiranje: ob koncu 3. razreda ali višjega razreda,
  • seznanitev, mnenje in soglasje staršev,
  • prepoznavanje (identifikacija): ocenjevalne lestvice učiteljev, dva testa: Ravenove progresivne matrice in Torrencov test ustvarjalnega mišljenja.

Za prepoznane nadarjene učence na razrednem učiteljskem zboru, šola v soglasju in v sodelovanju s starši in učencem, pripravi Individualiziran program za nadarjenega učenca. 

 

NADARJENI UČENCI od 4. do 9. razreda za šolsko leto 2023/24

V tem šolskem letu načrtujemo aktivnosti za prepoznane nadarjene učence in tudi druge vedoželjne učence, ki jih določeno področje zanima:

  • izvedba delavnic po ponudbi,
  • spodbujamo učence za sodelovanje na različnih tekmovanjih, na natečajih, v projektih šole,
  • strokovna ekskurzija,
  • spodbujamo učence za raziskovalno dejavnost (seminarske naloge; raziskovalne naloge preko ZRS Bistra Ptuj – predvsem 8. in 9. razred),
  • delavnice o sebi in drugih – za 5. razred – osebnostni razvoj – 1x tedensko,
  • po dogovoru in ponudbi še kakšna druga aktivnost.