Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja.

Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (12. člen Zakona o OŠ).

 

Otroci s posebnimi potrebami so:

-          otroci z motnjami v duševnem razvoju,

-          slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,

-          gluhi in naglušni otroci,

-          otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,

-          gibalno ovirani otroci,

-          dolgotrajno bolni otroci,

-          otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,

-          otroci z avtističnimi motnjami ter

-          otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

 

Postopek usmerjanja:

-          predlog podajo starši, izjemoma tudi šole

-        Zahteva za začetek postopka usmerjanja, Poročilo o otroku s prilogami, zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, izvirni delovni projekt pomoči na šoli (če je v konceptu učnih težav), se vloži na  Zavodu za šolstvo v Mariboru;

-          strokovna komisija izdela strokovno mnenje, na tej podlagi se izda odločba, s katero se učenca umesti v ustrezen program;

-         po izdani odločbi, strokovna skupina na šoli pripravi individualiziran program za učenca; pri pripravi programa sodelujejo tudi starši otroka.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small