Na področju dela z učenci s posebnimi potrebami se vključuje mobilna specialna pedagoginja Jasmina Ducman in inkluzivna pedagoginja Marta Glatz. 

Številni dokumenti poudarjajo enakost pravic in dostopnost do znanja vsem otrokom, tudi otrokom s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Le-ti so upravičeni do optimalne pomoči in enakovrednega vključevanja v socialno in delovno okolje. Vse to omogoča slovenska zakonodaja, saj je že Zakon o osnovni šoli (velja od 1996) uzakonil integracijo otrok s posebnimi potrebami v redne vzgojno izobraževalne programe.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami natančneje določa in omogoča izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v raznih izobraževalnih programih. Eden od teh je izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V tem programu je otrokom s posebnimi potrebami prilagojena organizacija, način preverjanja in ocenjevanje znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka, v skladu z veljavno zakonodajo.

Delo mobilne specialne pedagoginje poteka na naslednjih področjih:

 • neposredno delo z otroki, ki imajo težave na področju učenja in v razvoju
 • sodelovanje z učitelji
 • sodelovanje s starši
 • sodelovanje s šolsko svetovalno službo
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami
 •  ...

Neposredno delo z učenci predstavlja središčni del nalog.

Delo z učenci:

 • diagnostika otrok s posebnimi potrebami
 • kvalitetno izvajanje pedagoških ur z otroki, ki imajo specifične učne težave
 • uporabljanje primernih in učinkovitih metod za delo oz. uvajanje novih oblik dela in prilagajanje specifičnim potrebam posameznega otroka
 • razvijanje sposobnosti za samostojno in ustvarjalno delo
 • motiviranje otroka za delo
 • nudenje čustvene topline, razumevanje ter strpnost do njegovih posebnosti
 • vzpodbujanje razvoja individualnih posebnosti otroka
 • omogočanje individualne obravnave z ustreznimi diagnostičnimi metodami
 • spremljanje razvoja otroka in sprotno prilagajanje individualnim potrebam otroka
 • spodbujanje razvoja močnih področij otroka

 

Sodelovanje z učiteljem:

 • seznanjanje učitelja z naravo učenčevih težav
 • svetovanje, kako naj ravna z učencem, kako postavlja zahteve, kako posreduje in vrednoti izdelane naloge
 • stalno medsebojno informiranje in pomoč ter skupno vrednotenje uspeha
 • izdelava individualiziranega programa
 • ustvarjanje tolerantnejše klime v odnosu do učenca s težavami

 

Sodelovanje s starši:

 • predstavitev dela z učenci s težavami pri učenju in v razvoju
 • predavanja za starše z aktualnimi temami s področja posebnih potreb
 • priprava zloženk v zvezi s težavami otrok
 • organizacija in izvedba sestankov s starši, katerih otroci imajo težave v razvoju in pri učenju
 • izdelava individualnega programa

 

Sodelovanje s šolsko svetovalno službo:

 • zagotavljanje celovitosti obravnave, timsko delo
 • pridobivanje dodatnih informacij o otroku

 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami:

 • zagotavljanje strokovnih metod in oblik dela z otrokom
 • posvetovanje in odločanje o usmeritvah otroka v ustrezen program
 • timsko delo

 

PRIČAKOVANI CILJI:

 • izbirati specifične metode dela in pomoči pri obvladovanju šolske snovi
 • razvijanje občutka varnosti
 • prepoznati naravo motenj ter pogoje, v katerih otrok doseže najboljše rezultate
 • seznanjanje o problemih otroka in v okolju šole ustvarjati tolerantnejši odnos do  otrokovih težav in ustreznejše ravnanje z njim
 • razvijati močna področja in kompenzirati otrokove težave

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small