1. Rokovnik za vpis v srednje šole za šolSKO lETO 2023/2024
DEJAVNOST    DATUM
Individualni pogovori z učenci in starši z namenom poklicnega svetovanja. Starši ste vljudno vabljeni na pogovorno uro s svetovalno delavko po predhodnem dogovoru.    po dogovoru
Izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti - eVPP (v soglasju s starši). Učenci si ustvarijo podobo o sebi, o svojih spretnostih, željah in na koncu izrazijo svojo namero o izobraževanju.     november 2023
RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE - spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Seznanjanje z vsebinami razpisa.

  11. 1. 2024

Pridobivanje zdravniških potrdil za programe, kjer je to potrebno (razvidno iz razpisa).    februar, marec 2024
Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih.    16. 2. in 17. 2. 2024
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti (umetniška gimnazija, zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja) ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program gimnazija (športni oddelek) in ekonomska gimnazija (š). Podrobne informacije in prijavnice dobijo učenci na informativnem dnevu, v šolski svetovalni službi ali na spletni strani MIZŠ.    do 4. 3. 2024
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti (umetniška gimnazija, zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja) ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za športne oddelke programa gimnazija.    med 8. in 20. 3. 2024
Učenci, ki so opravljali preizkus posebne nadarjenosti in spretnosti, prejmejo potrdila o opravljenih preizkusih ter potrdila o izpolnjevanju pogojev za vpis v športni oddelek gimnazije.    do 28. 3. 2024
Izpolnjevanje prijav za vpis za šolsko leto 2024/25 – v šoli    marec 2024
Učenci vrnejo podpisane prijave za vpis v šolsko svetovalno službo.   najkasneje do 29. marca 2024
Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2024/25.    do 2. 4. 2024
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2024/25 (spletna stran MVI).    8. 4. 2024 do 16. ure
Analiza prijav in svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijave v drugo srednjo šolo.     april 2024
Morebitni prenosi prijav na drugo srednjo šolo (kandidati, ki želijo iz kakršnega koli razloga prenesti prijavo na drugo srednjo šolo).    do 23. 4. 2024 do 15. ure
Javna objava omejitev vpisa za šolsko leto 2024/25.    do 24. 5. 2024
Srednje šole obveščajo prijavljene kandidate o poteku vpisa (posredovanje obvestila, kdaj se kandidati oglasijo na šoli in kaj prinesejo s seboj ...).    junij 2024
Zaključek pouka in razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda OŠ    14. 6. 2024
VPIS oz. IZVEDBA 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA: učenci se ravnajo po obvestilu, ki ga prejmejo iz srednje šole.    med 17. in 21. 6. 2024 do 14. ure
Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv.    do 21. 6. 2024 do 14. ure
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MVI).    do 21. 6. 2024 do 16. ure
Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka.   do 26. 6. 2024 do 15. ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (srednje šole).    do 2. 7. 2024 do 15. ure
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka.    do 3. 7. 2024 do 14. ure
Objava prostih mest za vpis (spletna stran MVI)    do 4. 7. 2024 do 15. ure
Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta.    do 30. 8. 2024
Štipendije (državne, deficitarne, Zoisove, kadrovske ...)  javni poziv v mesecu juniju 2024
 2. Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

Učenci, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2023/24, se v primeru omejitve vpisa izberejo na podlagi razvrstitve točk. Pri tem se uporabijo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom lahko kandidat dobi največ 175 točk. Tabelo za izračun točk najdete tukajČe se v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka v posameznem izobraževalnem programu na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu, se izbira kandidatov opravi na podlagi točk, pridobljenih na NPZ.

Posebnosti: umetniška gimnazija - določeni programi, zobozdravstveni tehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja (zgoraj navedena merila se upoštevajo po uspešno opravljenem preizkusu psihofizičnih sposobnosti oz. posebne nadarjenosti / spretnosti); gimnazija - športni oddelek (upoštevajo se zgoraj navedena merila in merilo športni dosežki);

Učenci s posebnimi potrebami: učenec ne sodeluje v izbirnem postopku, če izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil ter najkasnje dan pred začetkom izbirnega postopka na srednjo šolo predloži veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program in dosega najmanj 90 odstotkov točk 1. ali 2. kroga izbirnega postopka po merilih, potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.

Nacionalni preizkusi znanja (NPZ): Čse v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka v posameznem izobraževalnem programu na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu, se izbira opravi na podlagi točk, pridobljenih z NPZ.                                                                                             

3. Izbirni postopek kandidatov v primeru omejitve vpisa

1. krog: Na šolah, ki omejijo vpis, izbira učencev poteka tako, da v 1. krogu po zgoraj navedenih merilih izberejo novince za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki imajo v 1. krogu dovolj točk, so s tem tudi vpisani. Kandidati, ki ne zberejo dovolj točk, se uvrstijo v 2. krog. 
2. krog: Sodelujejo le tisti učenci, ki se v 1. krogu ne uvrstijo na izbrano šolo. Kandidirajo na 10 % prostih mest na vseh srednjih šolah, ki omejijo vpis, in na vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah. Na podlagi ponujenih prostih mest po prioritetnem vrstnem redu lahko naštejejo do 10 programov oz. šol. Svoje namere najkasneje ???oddajo na srednjo šolo, na katero so prijavljeni. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni naknadno s strani srednje šole. 

4. Koristni spletni naslovi: 

-Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2024/25  (vključno z informacijami o vpisu v SŠ: Rokovnik za vpis, merila v primeru omejitve, infromacije o stanju prijav, obrazec in navodila za prenos prijav...): https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

- Srednješolski vpisnik 2024 (e-brošura)https://www.dijaskisvet.si/srednjesolski-vpisnik/              

- Razpis za vpis na študijske programe za študijsko leto 2024/25: https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

5. SREDNJE ŠOLE

Srednje šole v Podravski regiji:

Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo  (tehnik oblikovanja, cvetličar, ekonomski tehnik, gastronomske in hotelske storitve (kuhar, natakar), gospodar na podeželju, kmetijsko-podjetniški tehnik, pomočnik v biotehniki in oskrbi, trgovec)
Elektro in računalniška šola Ptuj (elektrikar, mehatronik operater, elektrotehnik, tehnik računalništva, tehnik mehatronike)
Strojna šola Ptuj (pomočnik v tehnoloških procesih, oblikovalec kovin - orodjar, inštalater strojnih inštalacij, klepar-krovec (tudi v vajeniški obliki), izdelovalec kovinskih konstrikcij, avtoserviser - tudi v vajeniški obliki, avtokaroserist - tudi v vajeniški obliki, strojni tehnik)
Gimnazija Ptuj (gimnazija, gimnazija(š), umetniška gimnazija - smer gledališče in film / likovna smer)


Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše (farmacevtski tehnik, kemijski tehnik, gimnazija)
Srednja elektro-računalniška šola Maribor (elektrikar, računalnikar, elektrotehnik, tehnik računalništva, tehniška gimnazija)
Konservatorij za glasbo in balet Maribor (umetniška gimnazija - glasbena smer: glasbeni stavek, petje-instrument / umetniška gimnazija - plesna smer: balet)
II. gimnazija Maribor (gimnazija, gimnazija(š))
III. gimnazija Maribor (predšolska vzgoja, gimnazija, gimnazija (š))
Prva gimnazija Maribor (gimnazija, klasična gimnazija)
Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška (gimnazija)
Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor (pomočnik v biotehniki in oskrbi, pek, slaščičar, mesar)
Srednja prometna šola in dijaški dom Maribor (logistični tehnik, tehnik varovanja, tehnik elektronskih komunikacij)
Lesarska šola Maribor (obdelovalec lesa, mizar, gozdar, gozdarski tehnik, lesarski tehnik)
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor (bolničar-negovalec, zdravstvena nega, kozmetični tehnik)
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor (pomočnik pri tehnologiji gradnje, zidar, tesar, dimnikar, izvajalec suhomontažne gradnje, pečar-polagalec keramičnih oblog, slikopleskar-črkoslikar (tudi v vajeniški obliki), gradbeni tehnik,       okoljevarstveni tehnik, tehniška gimnazija)
Srednja šola za oblikovanje Maribor (frizer, izdelovalec oblačil, grafični operater, tehnik oblikovanja, medijski tehnik)
Biotehniška šola Maribor (cvetličar, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik, veterinarski tehnik)
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor (gastronomske in hotelske stroitve (kuhar oz. natakar), gastronomija in turizem (oz. gastronomsko-turistični tehnik), pomočnik v biotehnki in oskrbi)
• Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor (ekonomski tehnik, ekonomska gimnazija)
• Srednja šola za trženje in dizajn Maribor (trgovec, administrator, ekonomski tehnik, aranžerski tehnik)
• Srednja strojna šola Maribor (oblikovalec kovin-orodjar (tudi v vajeniški obliki), inštalater strojnih inštalacij, mehatronik oprater, avtoserviser, avtokaroserist, strojni tehnik, tehnik mehatronike)
• Gimnazija Ormož (gimnazija, predšolska vzgoja, zdravstvena nega)
• Srednja šola Slovenska Bistrica (trgovec, ekonomski tehnik, gimnazija, metalurški tehnik)
• Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor (gimnazija)

Nekatere srednje šole iz drugih regij:

• Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (predšolska vzgoja, medijski tehnik, gimnazija, umetniška gimanzija - smer gledališče in film)
Šolski center Rogaška Slatina (tehnik optik, tehnik steklar, gimnazija, steklar (tudi v vajeniški obliki))
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, umetniška gimnazija - likovna smer)
Srednja šola farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, zobotehnik, kozmetični tehnik)
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (elektrikar, elektrotehnik, plovbni tehnik, ladijski strojni tehnik)
• Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (ekonomski tehnik, tehnik elektronskih komunikacij)  
• Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana (kamnosek (tudi v vajeniški obliki), zidar (tudi v vajeniški obliki), tesar, upravljalec težke gradbene mehanizacije, geodetski tehnik ...)
• Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad (pomočnik v tehnoloških procesih, preoblikovalec tekstilij, izdelovalec oblačil, ustvarjalerc modnih oblačil, papirničar (samo v vajeniški obliki))
• Srednja glasbena in baletna šola Ljubljana (umetniška gimnazija - glasbena smer: glasbeni stavek, petje-instrument, jazz-zabavna glasba, umetniška gimnazija - plesna smer: balet)
• Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimanzija Ljubljana ( predšolska vzgoja, gimnazija, umetniška gimnazija - plesna smer: sodobni ples, umetniška gimnazija - smer gledališče in film)
•  Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja - ŠC Celje ( zidar, tesar, pečar-polagalec keramičnih oblog ...)
• Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko - ŠC Celje (preoblikovalec tekstilij, ustvarjalec modnih oblačil ...)
Šola za strojništvo, geotehniko in okolje - ŠC Velenje (geostrojnik rudar, geotehnik, okoljevarstveni tehnik, strojni mehanik (tudi v vajeniški obliki) ...)
• Waldorfska šola Ljubljana (Waldorfska gimnazija)  

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small