PRAVILNIK O SPREJEMLJIVI RABI SPLETA IN INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

 

1. člen

Področje pravilnika in namen

Ta pravilnik obravnava naslednja področja:

 • pridobitev in odvzem pravice dostopa do omrežja
 • varovanje gesel in sredstev za dostop do podatkov
 • priklop informacijske opreme v omrežje
 • uporaba programske opreme
 • pravice in dolžnosti uporabnikov IKT
 • sistemska podpora
 • ukrepi v primeru kršenja pravil
 • informacijska varnost in varovanje podatkov

Pravila se nanašajo tako na zaposlene kot tudi na učence. Za lažje razumevanje je priloga teh pravil tudi poenostavljena različica, namenjena učencem.

Namen pravilnika je zagotoviti:

 • odgovorno ravnanje vseh uporabnikov IKT v šolskem prostoru oz. v šolskem računalniškem omrežju,
 • varnost naprav, priklopljenih v lokalno računalniško omrežje šole kot tudi varnost uporabnikov,
 • varovanje naprav IKT in uporabnikov pred nenamernimi in namernimi negativnimi dejanji.

Šola bo uporabnikom skušala omogočiti čim boljši dostop do spletnih storitev in optimalen dostop do naprav IKT, predvsem z namenom obogatitve pouka in vzgoje učencev v odgovorne posameznike v digitalnem svetu. Obenem šola pričakuje, da se bodo vsi uporabniki na področju rabe IKT obnašali odgovorno in skladno s tem pravilnikom.

 

2. člen

Izrazi v pravilniku

V pravilniku so uporabljeni naslednji izrazi:

Šola - Osnovna šola Mladika, Žnidaričevo nabrežje 1, Ptuj

Pooblaščena oseba - ravnatelj oz. vsakokratni pooblaščenec ravnatelja

ROID - računalničar, organizator informacijskih dejavnosti

IKT - informacijsko komunikacijska tehnologija

Uporabniki IKT - vsaka oseba, ki uporablja IKT opremo šole ali se s pomočjo IKT priklopi v omrežje šole

Naprava - vsaka naprava (računalnik, mobilna naprava ipd.), ki se povezuje v omrežje šole

Podatki - informacije, shranjene v elektronski obliki na katerem koli mediju

 

3. člen

Pridobitev in odvzem pravice dostopa do omrežja

Vsak zaposleni na šoli ima pravico pridobiti vsa potrebna uporabniška imena in gesla, s katerimi dostopa do storitev, ki jih v okviru sodelovanja z zunanjimi ponudniki omogoča šola. Uporabniška imena in gesla so osebni zaupni podatki, s katerimi razpolaga vsak uporabnik. Skladno s tem mora uporabnik:

 • skrbno varovati svoja uporabniška imena in gesla tako, da jih nikamor ne zapisuje in jih nikomur ne posreduje;
 • redno spreminjati svoja gesla, s čimer zmanjša možnost kraje in nepooblaščene uporabe;
 • uporabljati “močna” gesla, ki so sestavljena iz velikih in malih črk, števk in posebnih znakov, dolžine vsaj 8 znakov; gesla ne smejo biti neposredno povezana z uporabnikom ali biti besede iz slovarja;
 • o sumu zlorabe uporabniškega imena in gesla obvestiti vodstvo šole.

Uporabniki pravico dostopa do omrežja in storitev šole izgubijo s prenehanjem delovnega razmerja na šoli ali v primeru hujših kršitev teh pravil. Vse podatke, ki so hranjeni v spletnih storitvah v okviru šole, mora uporabnik prenesti oz. drugače shraniti do dneva prekinitve delovnega razmerja (podatki se ob ukinitvi dostopa do storitev izbrišejo).

 

4. člen

Varovanje ter uporaba gesel in sredstev za dostop do podatkov

Gesla za dostop do storitev so varovani osebni podatki. Omogočajo dostop do osebnih podatkov učencev in drugih občutljivih podatkov.

Vsi imetniki uporabniških imen in gesel jih morajo skrbno varovati in z njimi razpolagati z najvišjo stopnjo odgovornosti. Gesel ni dovoljeno zapisovati oz. kakor koli hraniti v obliki, ki bi bila lahko dostopna nepooblaščenim osebam.

V največji možni meri morajo imetniki poskrbeti, da do njihovih gesel ne morejo dostopati osebe brez potrebnih pooblastil. Kadar uporabnik ni prisoten na delovnem mestu, se mora odjaviti od vseh storitev oz. zakleniti delovno postajo tako, da onemogoči dostop nepooblaščenim osebam.

 

5. člen

Zaščita pred zlonamerno programsko opremo

Vse naprave v omrežju so zavarovane s protivirusno zaščito, ki omogoča osnovno varovanje naprav in omrežja. Za dodatno in popolno varnost so odgovorni vsi uporabniki IKT.

Prepovedana je uporaba medijev s sumljivo vsebino (USB ključki, na katerih je lahko okužena vsebina) in odpiranje datotek, ki lahko vsebujejo viruse ali drugo škodljivo vsebino (priponke e-pošte, datoteke s spleta - na nepreverjenih spletnih mestih - ipd.).

Uporabnikom ni dovoljeno kakor koli izklapljati protivirusne zaščite ali spreminjati njenih nastavitev.

 

6. člen

Shranjevanje podatkov

Uporabniki za shranjevanje uporabljajo lastne medije (USB ključe) ali spletne shrambe (npr. One Drive ...).

Shranjevanje podatkov na posameznih računalnikih ni predvideno, podatki so lahko naključno izbrisani brez predhodnega opozorila.

 

7. člen

Nabava in priklop IKT

Nabava IKT se vrši skladno s potrebami in zmožnostmi šole. Nabavo lahko predlaga vsak uporabnik.

V omrežje šole priklop naprav opravi ROID, priklop drugih naprav je dovoljen le s soglasjem ROID. Gesel za dostop do brezžičnega omrežja ni dovoljeno posredovati nepooblaščenim osebam.

 

8. člen

Uporaba programske opreme

Vsa programska oprema na napravah IKT mora biti licenčna - za njeno uporabo mora biti zagotovljena/kupljena ustrezna programska licenca.

Vso potrebno programsko opremo praviloma namesti ROID na zahtevo uporabnika. Samostojno nameščanje kakršne koli programske opreme ni dovoljeno. Uporabnik nosi posledice morebitne namestitve in/ali uporabe vsakršne nelegalne ali sporne programske opreme.

Uporabnikom, ki z namestitvijo ali uporabo neskladne programske opreme kakor koli motijo delovanje omrežja šole, se lahko začasno ali trajno onemogoči uporabo naprav IKT in dostop do omrežja.

Uporabniki v strojno in programsko opremo šole ne smejo posegati brez soglasja ROID. Vsako okvaro oz. težavo pri delu z IKT je potrebno sproti javiti ROID.

 

9. člen

Elektronska pošta in službena korespondenca

Uporabniki z zaposlitvijo pridobijo službeni e-naslov. Službeni e-naslov je praviloma v obliki Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Skladno z delovnim mestom so uporabniki vključeni v novičarske sezname zaposlenih. S tem pridobijo pravico prejemanja sporočil iz posameznega novičarskega seznama, prav tako lahko sami pošiljajo e-pošto v te sezname.

Za službene namene je dovoljena izključno uporaba službenega naslova in predala. Službeni e-poštni naslovi služijo kot osnova za vpis v zunanje službene storitve (npr. eAsistent, Office 365), objavljeni so tudi na spletnem mestu šole. Zunanji e-poštni naslovi (Gmail, Hotmail, Siol, T-2, Arnes, ...) niso v pristojnosti šole in jih uporabniki ne smejo uporabljati za službeno korespondenco.

Uporabniki naj za komuniciranje v službene namene uporabljajo izključno službene naslove.

Učencem so za potrebe izvajanja pedagoškega procesa izdana uporabniška imena s pripadajočimi gesli, ki jih učenci prejmejo s strani ROID. Nivo uporabe storitev s šolskim računom določa šola glede na potrebe pedagoškega procesa. Uporabniški računi in z njimi povezani podatki se trajno izbrišejo iz informacijskih sistemov ob zaključku šolanja učenca na šoli.

 

10. člen

Ukrepi in ravnanje uporabnikov

Uporabniki so dolžni ravnati z informacijsko opremo po načelu dobrega gospodarja. Pri delu naj ne odpirajo elektronske pošte s sumljivo vsebino ali od neznanih pošiljateljev.

Zaposleni so dolžni nadzorovati uporabo naprav IKT in omrežja s strani učencev in varovancev.

Zaposleni so dolžni o aktivnostih, ki so povezane z odkrivanjem ali nepooblaščenim uničenjem zaupnih podatkov, zlonamerni ali nepooblaščeni uporabi, prilaščanju, spreminjanju ali poškodovanju podatkov in opreme, takoj obvestiti pooblaščeno osebo ali nadrejenega, sami pa poskušati takšno aktivnost preprečiti.

 

11. člen

Končne določbe

Ta pravilnik začne veljati dan po objavi. Pravilnik se objavi na intranetnem spletnem mestu.

Priloga tega pravilnika so Pravila sprejemljive rabe IKT za učence, ki predstavljajo poenostavljeno različico tega pravilnika. Učitelji učence s pravili seznanijo pri pouku.

 

Ptuj, 8. 9. 2020                                                                               

Bogomir Širovnik - ravnatelj

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small